ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Softwarová aplikace digitálních obchodních modelů a jejich simulací | WAK SIP
0 to 239
240 to 319
320 to 479
480 to 599
600 to 799
800 to 1023
1024 to 1199
1200 and higher
Úvodní stránka produktu WAK sip

Aplikace WAK SIP

button

umožňuje vytvářet obchodní modely včetně jejich klíčových vlastností tak, aby mohly být realizovány s co nejlepším výsledkem

button

umožňuje simulovat operace v reálném světě s cílem zlepšit účinnost a výkonnost obchodních procesů a tím i firmy

Obrazovky WAK Intra
class="popup2" style="color:black"

Nástroj pro podporu procesního řízení | WAK sip

Softwarový produkt, který lze charakterizovat jako softwarovou dynamickou procesní mapu

Dynamické mapování procesů

Mapy procesů

Grafický dynamický model procesu

Bazény

Události

Aktivity

Brány

Parametry

Procesy na míru

vstupní a výstupní parametry uzlu

typy parametrů

vlastnosti a hodnoty parametrů uzlu

parametry vazeb uzlu

Komunikace

Stav on-line

vzdálený on-line přístup

dotazy pro zpracování aktivit

informační zprávy

mobilní aplikace

Přehledy

Analýza, vyhodnocování, monitorování

elementy

procesy

prvky

ikonaObchodní modely

Činnosti

button

Produkty

button

Zákaznické vztahy

button

Zdroje

button

Kanály

button

Struktura příjmů

button

Struktura nákladů

button

Softwarová aplikace poskytuje uživatelské a datové prostředí digitálního obchodního modelu.

 

Kostru digitálního obchodního modelu tvoří významové segmenty zaměřené na klíčové vlastnosti obchodního modelu. Model zajišťuje evidenci a popis klíčových distribučních kanálů, zákaznických vztahů, popis klíčových obchodních činností, potřebných zdrojů a očekávaných příjmů a nákladů daného obchodního modelu

 

Aplikace umožňuje evidenci a popis libovolného množství různých obchodních modelů od obecných až po specializované, tzn. cílené na konkrétní zákazníky. Jednotlivé významové segmenty mohou také obsahovat neomezené množství informací.

 

Tuto vlastnost lze s výhodou využít k modelování jejich různých variant (např. různé distribuční kanály atd.). Evidovaná data mohou mít evidenční a informační charakter nebo mohou být využita jako vstupní data jednotlivých simulací. Popis aktivit procesů obchodních modelů lze v segmentu obchodních činností rozšířit o jejich grafickou prezentaci formou BPMN modelů. Součástí aplikace je vytvořené rozhraní umožňující import takového modelu.

ikonaMatematické modely simulací

Matematické modely
simulací = Simulacebutton

SIMPLEX
simulační jazykbutton

Simulační
formulářebutton

Nastavení úrovně
výstupních hodnot


button

Softwarová aplikace obsahuje soubor nástrojů a metod zajišťujících tvorbu matematických modelů.

 

Mezi tyto nástroje patří katalog simulačních složek umožňující neomezenou evidenci obecně využitelných simulačních faktorů.

 

Simulační jazyk SIMPLEX je soubor speciálně vyvinutých základních obecných matematických, logických a datových funkcí včetně interpreteru a aplikačního rozhraní. Matematické funkce zajišťují elementární matematické operace, logické funkce umožňují zápis podmíněného chování výpočtu. Datové funkce zajišťují identifikaci hodnot vstupujících do výpočtu včetně jejich reálného vyzvednutí z databáze aplikace.

 

Libovolné množství matematických modelů lze uživatelsky vytvářet v rámci simulačních formulářů pomocí simulačních složek a funkcí jazyka SIMPLEX. Využití jednotlivých funkcí simulačního jazyka umožňuje tvořit zápis potřebných matematických vzorců. Vytvořené vzorce představují matematický popis jednotlivých složek simulace. Zároveň také umožňují jejich reálné vyhodnocení pomocí interpreteru jazyka, tzn. zajišťují výkon proveditelnosti simulace.

ikona Scénář simulace

Cíl simulace
simulační formulářbutton

Časový
rozměrbutton

Počet cyklů
simulacebutton

Statické
vstupní hodnoty
faktorů simulace


button

Dynamické
vstupní hodnoty
faktorů simulace


button

Softwarová aplikace pro optimalizaci výkonnosti firemních obchodních procesů umožňuje využívat neomezené množství simulací, které probíhají na základě definovaných simulačních formulářů. Simulační formulář prezentuje základní scénář simulace a je vyjádřen definovaným matematickým modelem. Dalším důležitým atributem simulace jsou různá vstupní data popisující skutečný nebo plánovaný stav obchodního modelu. V rámci simulace jsou tato data transformována do výsledkových hodnotících ukazatelů (např. ekonomických, atd.).

 

Simulační formulář je základní kostrou simulace a umožňuje pracovat s neomezeným počtem vstupních faktorů v rámci jedné simulace. Volba vstupních simulačních dat ovlivňuje výsledky simulace a umožňuje vytvářet různé varianty simulací. Porovnávání hodnot výsledkových ukazatelů je zdrojem informací pro optimalizaci výkonnosti obchodních procesů a modelů

 

Základní parametry každé simulace jsou definovány časovým rozměrem simulace, počtem simulačních cyklů, zahrnutými produkty, zákaznickými vztahy resp. distribučními kanály. Další data vstupních faktorů simulace je možno definovat jednotlivým simulačním složkám „přímo na míru“ specificky pro každou simulaci nebo je možno využít dat definovaných v rámci jednotlivých segmentů daného obchodního modelu nebo je možno využívat data z katalogu prodejních položek. V případě rizikových faktorů je možno hodnoty složek nechat generovat náhodně dle zvoleného rozdělení a definovaných podmínek.

 

ikona Výsledky simulace obchodních procesů

Identifikace
výsledkových hodnot


button

Tabulkový
přehled hodnot


button

Pravděpodobnostní
graf výsledků


button

Dynamický filtr
simulačních cyklů


button

Export
výsledků


button

Rozhodování manažerů usnadňuje zobrazování výsledků simulací. Ty jsou v aplikaci prezentovány jak formou tabulkovou tak formou pravděpodobnostních grafů. Tabulková forma prezentuje jednotlivé hodnoty jednotlivých simulačních složek za jednotlivé simulační cykly, časové vzorky a další simulační atributy. Pravděpodobnostní grafy prezentují globální pohled na simulační data a prezentují srozumitelně a přehledně velké množství dat získané simulací. Propojení těchto dvou pohledů usnadňuje implementované dynamické paměťové filtrování. Zároveň je možno získaná data exportovat z aplikace k dalšímu externímu zpracování.

 

ikona Provoz aplikace

Na čem to jede

Aplikace SIP má architekturu webové aplikace klient-server.

 

Server – požadavky na software a hardware

Serverová část aplikace je implementována v prostředí .NET Core framework ve verzi 3.1 a novějších dle návrhového vzoru MVC. Tím je zajištěna nezávislost aplikace na platformě a server je spustitelný na operačních systémech Windows, Linux i macOS. S klientem komunikuje protokolem HTTPS.

 

Minimální požadavky rozhodujících hardwarových parametrů počítače pro instalaci systému WAK SIP jsou:

 

Typ procesoru: dle operačního systému a rozsahu dat, výkonově odpovídající Intel I5

Diskový prostor pro instalaci a databázi: 10 GB.

Velikost operační paměti RAM 8 GB.

 

V případě rozsáhlých simulací se doba výpočtu zkracuje s počtem dostupných jader procesoru a s rychlostí disku. Systém počítá varianty simulace paralelně a snaží se využít všechna dostupná jádra. Proto se doporučují více jádrové CPU a rychlý SSD disk, optimálně NVMe.

 

Instalace aplikace WAK SIP nevyžaduje vyhrazený server. Z tohoto důvodu je možné provést instalaci na existující počítače, které disponují následujícími operačními systémy:

 

Windows:

Windows 10

Windows Server 2012 a novější

 

Linux, lze provozovat na více distribucích, z rozšířených například:

Red Had Enterprise Linux 7 a novější

Ubuntu 20.04 LTS a novější

Debian 9 a novější

Fedora 32 a novější

 

Apple macOS

10.13 „High Sierra“ a novější

Server – licence

Klientská část aplikace je provozovatelná v prostředí internetového prohlížeče. Je implementována pomocí kódu v prostředí frameworku Angular, využívající technologie HTML 5 a JavaScript. Klientská část je implementována jako tzv. single-page application (SPA), kdy je minimalizováno opakované načítání celých webových stránek a obsah stránky se dynamicky překresluje na základě volání serveru webových služeb.

 

Editor procesních modelů je postaven na JavaScript knihovně EaselJS.

 

Aplikační prostředí serveru, které prezentuje uživatelské rozhraní, je volitelnou součástí doporučeného operačního systému stroje a není nutné pro instalaci systému pořizovat placenou licenci.

 

Datovým úložištěm aplikace může být server MS SQL Server, MySQL a MariaDB. SQL server musí podporovat SQL standard pro rekurzivní CTE (Common table extensions).

 

Aplikace může být provozována na:

 

Microsoft SQL serveru MS SQL 2012 a vyšších verzích

opensource databázi MariaDB 10.2. a vyšší

opensource databázi MySQL Community edition, doporučena verze 8 a vyšší

 

Databázové prostředí systému WAK SIP, které slouží jako datové úložiště, je možno provozovat i v případě MS SQL serveru formou bezplatné instalace verze MS SQL Express.

 

Klientské stanice - požadavky na software a hardware

Aplikace SIP je na straně klienta implementována jako HTML aplikace, běžící ve webovém prohlížeči. Podporovány jsou všechny moderní prohlížeče, které umí zobrazit HTML 5 stránky:

 

Mozilla Firefox a prohlížeče postavené na jádru Gecko

Google Chrome / Chromium a prohlížeče postavené na jádru Blink

Microsoft Edge

Safari a prohlížeče postavené na jádru WebKit

 

Webové prohlížeče jsou součástí operačních systémů klientských stanic nebo jsou k dispozici v bezplatné licenci.

 

Vzhledem k použitým softwarovým platformám je celý systém WAKSIP možno provozovat v opensource aplikačním prostředí (OS Linux, MySQL).

Vše ke stažení pro informační systém WAK SIP

Download

Máte něco na srdci?

Zavolejte nám na +420 603 173 190 nebo +420 731 182 344, napište na waksystem@waksystem.cz.

Můžete také využít náš kontaktní formulář